Home / Energy Conversion / Convert Kiloton to Poundal Foot

Convert Kiloton to Poundal Foot

Please provide values below to convert kiloton [kton] to poundal foot [pdl*ft], or vice versa.

From: kiloton
To: poundal foot
     


Kiloton to Poundal Foot Conversion Table

Kiloton [kton]Poundal Foot [pdl*ft]
0.01 kton992878281525.07 pdl*ft
0.1 kton9928782815250.7 pdl*ft
1 kton99287828152507 pdl*ft
2 kton1.9857565630501E+14 pdl*ft
3 kton2.9786348445752E+14 pdl*ft
5 kton4.9643914076253E+14 pdl*ft
10 kton9.9287828152507E+14 pdl*ft
20 kton1.9857565630501E+15 pdl*ft
50 kton4.9643914076253E+15 pdl*ft
100 kton9.9287828152507E+15 pdl*ft
1000 kton9.9287828152507E+16 pdl*ft


How to Convert Kiloton to Poundal Foot

1 kton = 99287828152507 pdl*ft
1 pdl*ft = 1.0071728011454E-14 kton

Example: convert 15 kton to pdl*ft:
15 kton = 15 × 99287828152507 pdl*ft = 1.4893174222876E+15 pdl*ftPopular Energy Unit Conversions


Convert Kiloton to Other Energy Units